Regulamin korzystania z pracowni komputerowej 
w roku szkolnym 2023/2024

1.        Korzystających z pracowni komputerowej obowiązuje zachowanie się zgodne z niniejszym regulaminem.

2.        Wszystkich obecnych w pracowni obowiązuje przestrzeganie zasad BHP.

3.        Z pracowni mogą korzystać uczniowie szkoły odbywający w niej zajęcia z informatyki, innych przedmiotów lub zajęć pozalekcyjnych. 

4.        W pracowni uczniowie mogą przebywać tylko pod opieką nauczyciela. 

5.        Podczas pracy w pracowni obowiązuje reżim sanitarny w okresie stanu epidemicznego:

a)      Przed zajęciami i po zajęciach uczeń dezynfekuje lub myje ręce.

6.         Każdy uczeń ma stałe miejsce pracy, na którym utrzymuje ład i porządek. Zabrania się bez zgody nauczyciela zmiany swojego stanowiska. 

7.        Przed przystąpieniem do pracy, użytkownik komputera obowiązany jest sprawdzić porządek na stanowisku pracy oraz sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować (zauważone usterki należy bezzwłocznie zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia) a także dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb.

8.        Uczestniczący w zajęciach zobowiązani są wykonywać wszystkie polecenia prowadzącego, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów przebywających w pracowni. 

9.        Zabrania się spożywania posiłków i napojów na stanowiskach komputerowych. W czasie pandemii dopuszcza się spożywanie posiłków i napojów na terenie pracowni komputerowej przy zachowaniu bezpiecznej odległości od sprzętu komputerowego.

10.    Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza opiekun pracowni. 

11.    Użytkownicy komputerów obsługują wyłącznie zewnętrzne urządzenia sterujące komputera. Bez zgody nauczyciela prowadzącego nie wolno dotykać ani odłączać jakiegokolwiek okablowania w pracowni. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy.

12.    Wszelkie awarie należy zgłaszać nauczycielowi. 

13.    W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast  powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

14.    Zabrania się bez zgody prowadzącego zajęcia przynoszenia do pracowni przedmiotów niebędących bezpośrednimi pomocami naukowymi, a także własnych nośników informacji, magnesów, metali namagnesowanych, pojemników z cieczami i innych przedmiotów niebezpiecznych. 

14.    Pamięci dyskowe komputerów przechowują efekty czyjejś pracy, dlatego nie wolno z nich nic usuwać ani samowolnie zmieniać.

15.    Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych określonych przez nauczyciela.

16.    Użycie własnych nośników możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym. 

17.    W pracowni można korzystać wyłącznie z licencjonowanego oprogramowania. 

18.    Zgodnie z prawami autorskimi oraz w trosce o sprzęt zabrania się kopiowania oprogramowania zgromadzonego w komputerach, zmiany konfiguracji sprzętowej i programowej komputerów oraz samowolnych instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. 

19.    Nie wolno przeglądać, pobierać i przechowywać plików sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami moralnymi. 

20.    Po skończonej pracy należy wyłączyć komputer, wykonać czynności porządkowe, wynikające ze specyfiki zajęć z komputerem. Opuszczenie pracowni jest możliwe dopiero po pozwoleniu nauczyciela.

21.    Po skończeniu zajęć w danym dniu, pracownik szkoły dezynfekuje stanowisko komputerowe: klawiatury i myszki. Okres pandemii.

22.    Po zakończonych lekcjach w danym dniu może być wykonywane dodatkowo ozonowanie pomieszczenia. Okres pandemii. 

23.    Pracownia komputerowa jest regularnie wietrzona lub klimatyzowana.